Chris Lenaerts

In 1975 ben ik in Gent afgestudeerd als kinesitherapeut. Na een interim periode van één jaar in combinatie met huisbezoeken besliste ik om op zelfstandige basis een praktijk uit te bouwen. Doorheen de jaren heb ik verschillende bijkomende opleidingen gevolgd om me ten slotte te concentreren op volgende specialismen:

 • hyperventilatie- en relaxatietherapie
 • bekkenbodemreëducatie
 • seksuele problematiek

Sinds 2009 ben ik als gastdocent verbonden aan de opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie van de Universiteit Gent en aan de opleiding ontspanning- en relaxatietherapie van vzw Vorm te Gent. Aan beide instituten doceer ik het vak ‘Hyperventilatie’.

Naast mijn zelfstandige beroepsactiviteiten geef ik ook geregeld voordrachten, zowel aan niet- medici als aan professionele hulpverleners.

Tijdens mijn leven ben ik – net als de meesten onder ons- getroffen door tegenspoed en niet zelden door gevoelens van ingrijpende machteloosheid. Situaties die ertoe geleid hebben dat ik geconfronteerd werd met allerlei lichamelijke en ‘onverklaarbare’ klachten. Na een hachelijke en eenzame zoektocht werd me duidelijk dat ik leed onder een latente of verborgen vorm van hyperventilatie, ook wel chronische hyperventilatie of angst- en spanningssyndroom genoemd. In 1990 een vrijwel ongekend ziektebeeld waarover geen of nauwelijks relevante informatie bestond, laat staan enige deskundige begeleiding. Een onophoudelijk proces van analyseren en verifiëren leverde tenslotte resultaten op. Vijftien jaar na het verschijnen van mijn eerste symptomen publiceerde ik die uitgebreide kennis en rijke ervaring in meerdere boeken. Ik voelde aan waar mijn missie lag: mensen die lijden onder hyperventilatieklachten- en vooral zij die niet vertrouwd zijn met het menselijk lichaam - op een geruststellende en respectvolle wijze begeleiden in hun genezingsproces. Ook therapeuten vanuit verschillende disciplines informeren om de angst- en spanningsspiraal zo snel mogelijk te herkennen en te doorbreken. Elk boek is ondertussen een bestseller en versterkt mijn motivatie.

“ mensen op weg helpen, hen perspectief bieden en opnieuw zien stralen” daar doe ik het voor!

hyperventilatie en relaxatie therapie

Chris Lenaerts

Hyperventilatie (HV) wil letterlijk zeggen: over- ademen. Bij de acute hyperventilatie is dit plots en heel uitgesproken, bij de chronische HV eerder onopvallend, maar wel voortdurend.

Deze verkeerde, heel subtiele en meestal onbewuste ademhaling is een reactie op allerlei onderliggende spanningen, angsten, verdringingen en frustraties. HV is geen ziekte en zeker geen aanstellerij. Het is evenmin het gevolg van zwakte of van een overbezorgdheid voor zichzelf. Integendeel!

HV is een angst- en spanningssyndroom dat gekenmerkt wordt door meerdere onaangename gewaarwordingen in lichaam en geest. Ze is het gevolg van een te grote, meestal langdurige belasting op het individu. Hierdoor kan het lichaam zich niet of onvoldoende herstellen. De verdedigingsmechanismen geraken uitgeput en de verhouding belastbaarheid/draagkracht is uit evenwicht. Het lichaam protesteert, het schreeuwt om rust en vraagt om daadwerkelijke veranderingen in de levensstijl. De hyperventilatieklachten zijn de ultieme roep van het ware- ik om de roofbouw op lichaam en geest een halt toe te roepen. HV is een vriend –hoe moeilijk dit aanvankelijk ook te begrijpen is- die jou wilt beschermen, die jou wilt duidelijk maken dat je niet goed bezig bent, dat je bepaalde stressoren in je leven ofwel moet aanvaarden, ofwel beperken of zelfs vermijden.

Het revalidatieprogramma bestaat onder andere uit:

 • enkele individuele intake- gesprekken
 • meerdere relaxatieoefeningen in lig en zit + korte stand- by relaxaties
 • het leren opvangen en voorkomen van de klachten
 • het bijbrengen van een andere levensfilosofie
 • het verhogen van de bewustwording van de eigenwaarde
 • aanvaarding en liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf toe
 • het overwinnen van de angsten door een positieve herprogrammering
 • evaluaties en eventueel eindgesprek

De gesprekken verlopen steeds individueel, de relaxatieoefeningen worden in kleine groepjes van 2, 3 tot max 4 personen gegeven. Op die manier blijft het persoonlijk contact behouden wat zowel de patiënt als de resultaten ten goede komt.

De therapie is gericht op het aannemen van een positieve, realistische en gematigde levenshouding om alzo het evenwicht in lichaam en geest te herstellen. Het is een stapsgewijs groeiproces dat resulteert in het herwinnen van de zo geliefde innerlijke rust.

lymfedrainage: ad modum Vodder en methode Prof. Leduc

Agnes Kwan en Chris Lenaerts

Op het eerste zicht zou je het misschien niet zeggen, maar het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 uit water. Dit vocht, dat zich in en rond de cellen en in de bloed- en lymfebanen bevindt, is levensnoodzakelijk voor tal van processen in het lichaam. Zo heeft het zijn functie bij de celvernieuwing, de uitwisseling van stoffen tussen cellen, bij de geleiding van zenuwprikkels, transport van hormonen, afvalstoffen en zo meer. Deze processen geleid door het lichaamsvocht kennen we beter onder de benaming ‘waterhuishouding’.

Wanneer het lichaam uit evenwicht geraakt door een ziekte, een ongeval, een operatie of door stress, dan werkt deze waterhuishouding niet meer optimaal. Hierdoor kan er zich op de één of meerdere plaatsen een teveel aan vocht opstapelen. We noemen dit secundair oedeem.

Primair lymfoedeem daarentegen ontstaat wanneer de persoon geboren wordt met te weinig of slecht functionerende lymfevaten. In eerste instantie wordt de zwelling vaak niet als lymfoedeem herkend, omdat ze heel afwisselend aanwezig is. Evenwel is er sprake van beginnend lymfoedeem, waarbij een behandeling aan te raden is. Zonder behandeling zal de zwelling na enkele jaren niet meer verdwijnen. Het oedeem is dan permanent aanwezig.

Tijdens een lymfedrainage worden de lymfeknopen en de lymfevaten door een zachte en trage druk gestimuleerd. Zowel de zachte benadering, het ritme van de handgreep en de richting van de druk zijn hier van belang.

Manuele lymfedrainage ad modum Vodder is op het gehele lichaam toepasbaar. Ze heeft als doel de vochtdoorstroming te stimuleren, eventuele stagnaties op te heffen alsook de immuniteit te verhogen, stress te verlagen en het hormonale stelsel te optimaliseren. De waterhuishouding wordt enerzijds op een directe manier beïnvloed door stimulatie van het lymfesysteem en anderzijds indirect door het dempen van het verhoogd stressniveau in het lichaam.

Zowel de methode Leduc als de methode ad modum Vodder zijn gebaseerd op drie specifieke handgrepen. Ze worden steeds van proximaal naar distaal uitgevoerd. De druk op de weefsels ligt tussen de 10 mmHg en 40 mmHg. Het uitvoeren van een hogere druk resulteert steeds in een afname van de lymfestroom omdat de lymfevaten worden dichtgedrukt of zelfs beschadigd. De handgrepen van beide methoden zijn verschillend, maar wel op hetzelfde principe gebaseerd. Wanneer de handgrepen in de correcte volgorde worden toegepast zijn de resultaten van de beide manuele lymfedrainages gelijklopend.

Om dit te bekomen werken we het liefst in een stille ruimte en zonder al te veel woorden.

Voor verdere informatie kan u terecht op: www.mldv.be

bekkenbodemreëducatie

Chris Lenaerts

Bekkenbodemreëducatie of pelvische revalidatie wordt toegepast om de spieren van de bekkenbodem te versterken of te ontspannen of wanneer blaastraining noodzakelijk is.

Versterken is nodig bij:

 • urine- of stoelgangverlies
 • uitzakking van de urinebuis, blaas, baarmoeder of endeldarm
 • postoperatieve problematiek na verwijdering van de prostaat of baarmoeder
 • pre- en postnataal
 • bedplassen
 • preventie

Ontspannen in geval van:

 • gespannen of spastische bekkenbodem oa bij obstipatie, anale kloofjes
 • seksuele problematiek (pijn en/of angst bij seksueel contact) oa bij vaginisme, dyspareünie, vulvodynie

Blaastraining is essentieel bij:

 • verstoorde coördinatie tussen blaas en sluitspier
 • foute drink- en plasgewoonten
 • aandrangincontinentie

In de bekkenbodemtherapie maken we gebruik van meerdere therapievormen waaronder: electrostimulatie, actieve oefentherapie met homeprogramma, biofeedbacktraining, hypopressieve oefeningen, lokale manuele stretching, lasertherapie in geval van lokaal pijnpunt, plaswekker begeleiding en raadgevingen ivm drink- en plasgewoonten.

Elke behandelingsreeks wordt vooraf gegaan door een individueel gesprek en uitleg over het bekken, de ligging van de organen en de bekkenbodemspieren. Als de patiënt akkoord gaat volgt een manueel onderzoek van de bekkenbodem en wordt zij/hij op de hoogte gesteld van de kracht, de tonus en de uithouding van de spieren. In functie van de gevonden resultaten zal de kinesitherapeut het programma voorstellen en nader toelichten.

Wanneer er klachten zijn van ongewild urineverlies (druppels of geutjes) tijdens inspanning dan spreken we van inspanningsincontinentie of stressincontinentie. De sluitspier kan de verhoogde druk in de blaas die optreedt bij bvb. hoesten, niezen, lachen, een gewicht opheffen niet of onvoldoende opvangen. Mogelijk is dit het een gevolg van een verzwakte sluitspier, maar het kan ook ten gevolge van een wat uitgezakte sluitspier bvb. na een zware bevalling of menopauze. Inspanningsincontinentie is de meest voorkomende vorm van urineverlies en alleszins goed te behandelen.

Wanneer er sprake is van een plotse, veelvuldig optredende en niet te onderdrukken aandrang om te plassen dan wordt dit aandrang of urge incontinentie genoemd. De blaas trekt onverwacht en krachtig samen op momenten dat dit helemaal niet nodig en gepast is. Ze is instabiel waardoor zich geregeld onaangename accidentjes voordoen. De onbedwingbare drang tot urineren kan ook uitgelokt worden door zenuwachtigheid (examen), door koude of lopend water. In die gevallen spreken we van een overgevoelige blaas. Urge incontinentie kan het gevolg zijn van aanslepende of herhaaldelijke blaasinfecties , van een blaassteentje of mogelijk andere oorzaken welke door de uroloog verder onderzocht worden. Omdat dezelfde oorzaken zowel tot inspanningsincontinentie als tot urge incontinentie kunnen leiden, komen beide vormen ook geregeld samen voor en spreekt men van gemengde incontinentie.

Is er ongewild verlies van ontlasting en gassen dan spreken we van faecale incontinentie. De oorzaak ligt voornamelijk in een verzwakte anale sluitspier. In sommige gevallen kan dit ook het gevolg zijn van zenuwbeschadiging. Beide treden geregeld op na bevalling of als gevolg van de ouderdom.

Wat er ook aan de basis ligt, de meeste klachten van incontinentie zijn goed te behandelen. Met de gepaste therapie verhoogt opnieuw de levenskwaliteit!

Specifieke kennis over de bekkenbodem en een bijzondere bekwaamheid in de revalidatie zijn naast tact van essentieel belang voor het welslagen van de therapie. Een revalidatie vergt inspanning en zelfdiscipline zowel tijdens als na de therapie. Beiden zijn vanzelfsprekend wanneer de patiënt gemotiveerd is.

seksuele problematiek en relatie begeleiding

Chris Lenaerts en Colette Van Damme

Seksuele stoornissen komen algemeen en veelvuldig voor. Het lijkt logisch dat wie een seksuele stoornis heeft die ook ervaart als een probleem, maar in werkelijkheid is dat vaak niet het geval. Er is slechts sprake van een disfunctie of seksueel probleem wanneer iemand de seksuele stoornis als hinderlijk ervaart en daar ook effectief last van heeft. Seksuele problemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Soms is er sprake van een lichamelijke oorzaak, in andere gevallen zien we een samenhang met psychische problemen of liggen nare seksuele ervaringen of een antiseksuele opvoeding aan de basis. Gelukkig zijn vele van deze oorzaken vrij goed te behandelen.

Tot de seksuele stoornissen behoren meerdere aandoeningen:

Eerst en vooral zijn er de gewone spanningen op seksueel vlak die zich in elke relatie af en toe voordoen en als normaal worden beschouwd. Meestal ligt de oorzaak in een verschillend verwachtingspatroon van één of beide partners. Bij gebrek aan adequate communicatie ontstaan er spanningen die op langere termijn aanleiding kunnen geven tot relationele problematiek. Hierdoor ontstaan er nieuwe spanningen… de vicieuze cirkel is rond.

In een tweede groep spreken we van seksuele stoornissen waarbij naast onvrede ook angst en/of pijn belangrijke componenten zijn. Tot deze stoornissen behoren oa vaginisme, dyspareünie, vulvodynie, geen of onvoldoende errectie, opwinding- en orgasmestoornissen.

Tot de derde groep behoren: te veel zin en/of verslaving aan seks, transgenderisme, problemen met homo-, hetero- of biseksualiteit en bijzondere seksuele voorkeuren.

Een uitgebreid behandelschema voor enkele veelvoorkomende seksuele disfuncties kan U vinden in het boek ‘Actief loslaten’ p. 225 – 285, hfdst ‘Vrijen, het summum van loslaten’. Naast individuele- en partneroefeningen, tekeningen en uitleg over de bekkenbodem vermeldt dit hoofdstuk eveneens advies voor het wegnemen van angst rond de seksuele beleving en oefeningen voor incontinentie.

Boeken - Chris Lenaerts